IMOTI

Valkseweg 108-01
3771 SH Barneveld

KvK 70001499
BTW NL858098799B01
IBAN NL62RABO0311520162

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf / videograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen IMOTI (hierna: fotograaf / videograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever)
3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf / videograaf geleverd zal worden.
4. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf / videograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
5. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
6. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van
‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
7. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
8. Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf / videograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algeme-ne voorwaarden zijn voor fotograaf / videograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf / videograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbod
1. Fotograaf / videograaf doet mondeling of per prijsopgave een offerte.
2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk. Na of bij aanvaarding zal tussen partijen een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld.
3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen
na de datum waarop fotograaf / videograaf het aanbod deed.
4. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan
door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf / videograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht
1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat fotograaf / videograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.
2. Fotograaf / videograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf / videograaf onaanvaardbaar maken.
3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf / videograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
1. Fotograaf / videograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf / videograaf gebruikelijk werkt.
2. Fotograaf / videograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage en/of video-opnamen. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf / videograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
3. Fotograaf / videograaf levert de beelden af in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast. Fotograaf / videograaf levert een eigen selectie van beeldmateriaal, waarop opdrachtgever geen invloed heeft.
4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs
nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht
mogelijk te maken.
5. Bruidspaar mag een wensenlijst leveren aan IMOTI, waarin gewenste beelden, zoals groepsfoto’s of namen van personen zijn opgenomen. IMOTI zal zijn uiterste best doen om deze beelden te vervaardigen, maar is daarbij mede afhankelijk van de omstandigheden en kan niet garanderen dat deze foto’s geleverd kunnen worden.
6. Tenzij er sprake is van overmacht (bij ziekte), zal fotograaf / videograaf in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van fotograaf / videograaf, waardoor fotograaf / videograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf / videograaf met vergelijkbare stijl zorgen.

Artikel 6. Levering
1. Fotograaf / videograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
2. Fotograaf / videograaf levert de foto’s of video uiterlijk binnen 8 weken na de bruiloft. Van afwijkende levertermijnen maakt fotograaf / videograaf zo spoedig mogelijk melding.
3. Foto’s en/of video worden, tenzij anders overeengekomen, geleverd op USB stick.
4. Fotograaf / videograaf levert uitdrukkelijk geen onbewerkte (RAW) bestanden. Fotograaf levert enkel de door hem gemaakte en bewerkte selectie van foto en/of videomateriaal als eindproduct.
5. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.

Artikel 7. Vergoeding
1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf / videograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op diens website.
2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf / videograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
3. Indien aannemelijk is dat fotograaf / videograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf / videograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door fotograaf / videograaf gehanteerde prijzen.
5. Alle door fotograaf / videograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
6. Parkeerkosten zullen op basis van nacalculatie gefactureerd worden, evenals eventuele extra kilometers.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
1. Fotograaf / videograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum na de datum van de bruiloft.
3. De factuur met betrekking tot de aanbetaling van de opdracht, dient in elk geval voorafgaand aan de aanvang van deze opdracht voldaan te zijn. Indien de in dit lid bedoelde betaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, is fotograaf / videograaf gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, wordt de aanbetaling door fotograaf / videograaf niet vergoed.

Artikel 9. Annulering en opschorting
1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf / videograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de
uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf / videograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf / videograaf de
aanbetaling voor de opdracht in rekening.
5. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst
te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen
werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.
6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf / videograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
7. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het
openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

Artikel 10. Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf / videograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf / videograaf.
2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11. Auteursrecht
1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf / videograaf, tenzij anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij fotograaf / videograaf.
3. Fotograaf / videograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Indien dit om bepaalde (veiligheids)redenen niet gewenst is, dan kan dit worden afgekocht voor €250 voor fotografie of videografie en €500 als het gaat om een combinatie van foto & video.
4. Opdrachtgever verkrijgt van fotograaf / videograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen en openbaar te maken.
5. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
7. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf / videograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

Artikel 12. Portretrecht
1. Fotograaf / videograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
2. Fotograaf / videograaf zal de foto’s niet aan derden verkopen.
3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. Fotograaf / videograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf / videograaf of diens vertegenwoordigers.
2. Fotograaf / videograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf / videograaf geleverd zijn, noch is fotograaf / videograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s of filmateriaal.
3. Fotograaf / videograaf zal de geleverde materialen maximaal 3 maanden bewaren. Fotograaf / videograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf / videograaf aan opdrachtgever geleverd heeft.
4. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1. Fotograaf / videograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf / videograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 15. Rechts- en forumkeuze
1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf / videograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Privacy / geheimhouding
1. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. IMOTI respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. De persoonlijke gegevens worden niet aan derden bekend gemaakt, verkocht of verhuurd tenzij hier wettelijk om gevraagd wordt.
2. Alle foto’s in onze promotionele uitingen zijn geplaatst met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever. Mocht er onverhoopt een beelddrager op de websites van IMOTI gepubliceerd zijn waar geen toestemming voor gegeven is dan kunt u ons het beste contact met ons opnemen op info@imoti.nl. Wij zullen dan direct stappen ondernemen zodat deze beelddrager niet meer op de desbetreffende site van IMOTI gebruikt zal worden.
3. Er worden op onze websites Cookies geplaatst voor het anoniem bijhouden van het gebruikersgedrag op de website (analytische cookies).